Heller instrukcija

                                                                                                                       

        

 

            

 

         

 


PRIETAISO APRAŠYMAS. A PAV.

 


1 – dangtelio nuėmimo įtaisas

2 – kontrolinė lemputė

3 – garo slėgio mygtukas

4 – garo reguliatorius

5 – apsauginis dangtelis

6 – lygintuvo padas

7 – maitinimo laidas

8 – temperatūros reguliatorius

9 – vandens bakelis

10 – guminis kilimėlis

11 – matavimo indelis

12 – piltuvėlisSvarbi saugos informacija

 

 • Naudokite šį lygintuvą tik pagal paskirtį.
 • Siekiant užtikrinti ilgą jūsų lygintuvo veikimo laiką, kiekvieną kartą pasinaudoję lygintuvu ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo, tada išleiskitevidinį slėgį paspausdami garo slėgio mygtuką ir atsukite apsauginį dangtelį, kad užsilikęs vanduo galėtų išgaruoti iš bakelio.
 • Prieš prijungdami lygintuvą prie elektros lizdo arba jį atjungdami, visada jį išjunkite pasukdami temperatūros reguliatorių (8) į padėtį MIN.
 • Nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas. Siekiant išvengti sužalojimų, visus remonto darbus turi atlikti įgaliotas klientų aptarnavimo atstovas arba profesionalus elektrikas. Surinkus prietaisą netaisyklingai, kyla elektros smūgio pavojus.
 • Prietaiso su į elektros lizdą įstatytu kištuku niekada nepalikite be priežiūros. Jei paliekate lygintuvą, visada jį išjunkite, padėkite horizontaliai ant pridėto guminio kilimėlio ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
 • Kai lygintuvas įkaitęs, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų pasiekti maitinimo laido.
 • Tam, kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio pavojaus, lygintuvo, maitinimo laido ar kištuko niekada nenardinkite į vandenį ar bet kokius kitus skysčius.
 • Prisilietus prie įkaitusių metalinių dalių, karšto vandens ar garo, galima nusideginti.
 • Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nesiliestų su įkaitusiais paviršiais.
 • Prieš pildami į lygintuvą vandens arba išpildami likusį vandenį, visada lygintuvą išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Išpildami karštą vandenį būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte.
 • Ilginamąjį laidą naudokite, tik jei jis tikrai būtinas. Naudokite tik 10 amperų (Europoje) arba 15 amperų (JAV) laidą.  Laidai, kurių vardinis srovės stipris amperais mažesnis, gali perkaisti. Būkite atidūs ir nutieskite laidą taip, kad jo nebūtų galima trūktelėti ar už jo užkliūti.
 • Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba įgaliotas techninės pagalbos centras, nes leidžiama naudoti tik originalias atsargines dalis!
 • Šis lygintuvas skirtas tik buities reikmėms.
 • Šis prietaisas atitinka saugos ir elektromagnetinio suderinamumo standartus, taikomus buitiniams prietaisams.
 • Prašome išsaugoti šiuos nurodymus.
 • Lygintuvas turi būti naudojamas ir guldomas ant stabilaus paviršiaus.
 • Dėdami lygintuvą ant jo stovo pasirūpinkite, kad paviršius, ant kurio dedamas stovas, būtų stabilus.
 • Lygintuvas neturi būti paliekamas be priežiūros, kol jis yra prijungtas prie elektros tiekimo tinklo.
 • Kištuką reikia ištraukti iš elektros lizdo dar prieš pripilant vandens į vandens bakelį (taikoma garo lygintuvams ir lygintuvams su vandens purškimo įtaisais).
 • Vandens pildymo kiaurymė neturi būti atidaryta naudojimo metu. Turi būti laikomasi nurodymų, kaip saugiai pildyti vandens bakelį (taikoma suslėgto garo lygintuvams).
 • Lygintuvas neturi būti naudojamas, jei buvo nukritęs, jei yra pažeistas arba nėra sandarus.
 • Siekiant užkirsti kelią nelaimei, remontą, taip pat maitinimo laido keitimą, turi atlikti įgaliotas techninės priežiūros centras arba kvalifikuotas darbuotojas.
 • Šis prietaisas nėra skirtas naudoti mažesnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų asmeniui (įskaitant vaikus) arba asmeniui, stokojančiam patirties bei žinių, nebent jis tai darytų prižiūrimas už jų saugumą atsakingo asmens arba jo išmokytas, kaip naudotis prietaisu.
 • Vaikai turėtų būti prižiūrimi užtikrinant, kad jie nežaistų su prietaisu.

Pastabos:

 

 • Prieš naudodami lygintuvą pirmą kartą, išbandykite jį ant senos audinio skiautės, kad įsitikintumėte, ar lygintuvo padas ir vandens bakelis yra visiškai švarūs.
 • Įjungę lygintuvą pirmą kartą, galbūt pastebėsite šiek tiek dūmų ar vandens lašelių. Tai normalu; šis reiškinys išnyks sunaudojus maždaug keturis bakelius vandens.
 • Dėkojame, kad įsigijote šį paprastai naudojamą, visas reikiamas funkcijas turintį lygintuvą. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus.


  

Vandens bakelio pildymas

 

 • Prieš įpildami vandens pasirūpinkite, kad lygintuvas būtų atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
 • Padėkite lygintuvą horizontaliai ant guminio kilimėlio (10) ir, naudodami matavimo indelį (11) bei piltuvėlį (12), įpilkite vandens į bakelį (žr. B pav.).
 • Nepilkite daugiau kaip210 ml (7 unc.) – toks kiekis nurodytas ant matavimo indelio; jei pilsite daugiau vandens, jis gali ištekėti ir (ar) purkšti iš lygintuvo pagrindo pradėjus lyginti.
 • Nepilkite į bakelį jokių cheminių priedų, kvapiklių arba kalkių šalinimo priemonių.
 • Po naudojimo išpilkite likusį vandenį ir laikykite lygintuvą atidarę apsauginį dangtelį.

Prieš lyginant

 

Būtinai tinkamai uždarykite apsauginį bakelio dangtelį. Sukite dangtelį, kol jis sustos, užverždami jį tvirtai, bet ne per stipriai. Per daug stipriai veržiant dangtelį, kyla tarpiklio pažeidimo pavojus, o dėl to garas gali imti skverbtis pro dangtelį. Dangtelio  nuėmimo įtaisas (1) naudojamas tik apsauginiam dangteliui atsukti.


Lygintuvo naudojimas

 

 • Įkiškite kištuką į elektros lizdą. Pasukite temperatūros reguliatorių į padėtį MAX, kaip pavaizduota C pav.
 • Kontrolinė lemputė (2) įsižiebs nurodydama, kad lygintuvas kaista.
 • Palaukite apie 4–5 minutes, kol kontrolinė lemputė užges. Dabar galite pradėti lyginti.
 • Kol lyginate, palikite temperatūros reguliatorių padėtyje MAX.

Lyginimas su garu

 

Galite lyginti su garo pliūpsniais arba nepertraukiamu garo srautu:

 • Norėdami purkšti garą pliūpsniais, paspauskite garo slėgio mygtuką (3), kaip pavaizduota D pav., spausdami stipriau ar silpniau pagal tai, kokio kiekio garo norite.
 • Norėdami purkšti garą nepertraukiamai, pasukite garo reguliatorių (4) prieš laikrodžio rodyklę, kaip pavaizduota E pav. Šitaip garas bus purškiamas tolygiu srautu. Didžiausias intensyvumas gaunamas reguliatorių pasukus iki pat galo.
 • Garo srautas gali būti padidintas paspaudus garo slėgio mygtuką (3) veikiant nepertraukiamo garo srauto režimui.
 • Niekada neapverskite lygintuvo, nepaverskite į priekį ar į šoną, kai lyginate įjungę kurį nors garo režimą.

Atsargiai

 

Prieš dėdami lygintuvą ant guminio kilimėlio, visada išjunkite garą. (10)

Niekada neatidarykite apsauginio dangtelio (5), KAI lygintuvas naudojamas.PRIeš atidarydami apsauginį dangtelį, visada pasukite temperatūros reguliatorių į padėtį „MIN“, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir iki galo nuspauskite GARO SLĖGIO mygtuką (3), kad išeitų visas likęs garas.


Bakelio pildymas naudojant lygintuvą

 

Jei reikia papildyti bakelį lyginant, atlikite šiuos veiksmus:

 • Išjunkite lygintuvą pasukę temperatūros reguliatorių į padėtį MIN.
 • Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
 • Iki galo nuspauskite garo slėgio mygtuką (3), kad iš lygintuvo išeitų slėgis.
 • Atsukite bakelio apsauginį dangtelį (5). Norėdami lengviau atsukti, naudokite pridėtą dangtelio nuėmimo įtaisą.
 • Įpilkite mažą kiekį vandens į bakelį, kad iš pildymo vamzdelio galėtų išeiti garas. Kartokite šį veiksmą 2–3 kartus. Po to pildykite bakelį įprastai.

PASTABA: būkite atidūs, kad neįpiltumėte į bakelį daugiau kaip 210 ml, kaip nurodyta ant matavimo indelio. Tam, kad tikrai supiltumėte tinkamą kiekį vandens, visada pirmiau ištuštinkite bakelį.

 • Tvirtai užsukite apsauginį dangtelį.
 • Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
 • Netrukus garas vėl ims eiti.

       


          

Valymas

 

Lygintuvą rekomenduojama išvalyti tada, kai iš jo pado ims tekėti vanduo arba bent kas 3 mėnesius.

 • Prieš valydami lygintuvą, patikrinkite, ar jis atjungtas nuo elektros lizdo ir visiškai atvėsęs.
 • Kruopščiai išplaukite bakelį.
 • Lygintuvo pado nevalykite jokiais braižančiais valikliais.
 • Ant lygintuvo pado susikaupusias nuosėdas ir kitas liekanas galima pašalinti acto ir vandens tirpale sudrėkintu skudurėliu.
 • Žiūrėkite, kad lygintuvo padas liktų glotnus – venkite šiurkštaus sąlyčio su metaliniais objektais.

Kalkių šalinimas

 

Kalkes iš „EURO Professional“ lygintuvo šalinkite naudodami kalkių šalinimo priemones, skirtas lygintuvams. Laikykitės kalkių šalinimo priemonės naudojimo instrukcijos.


Lygintuvo laikymas

 

 • Išjunkite lygintuvą pasukę temperatūros reguliatorių į padėtį MIN.
 • Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
 • Išleiskite iš lygintuvo slėgį iki galo nuspaudę garo slėgio mygtuką (3).
 • Palaukite, kol lygintuvas atvės.
 • Atsukite apsauginį dangtelį (5) naudodami pridėtą dangtelio nuėmimo įtaisą (1), apverskite lygintuvą ir iš bakelio išpilkite likusį vandenį (žr. F pav.). Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte karštu vandeniu. Taip ištuštinus bakelį, jis išliks švarus.

·         Nelaikykite lygintuvo su tvirtai užveržtu apsauginiu dangteliu (5), bet palikite jį atidarytą.

·         Garo reguliatorių (4) sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.

 

Vanduo, netinkamas naudoti su „EURO PROFESSIONAL“ lygintuvu:

 

Vanduo su cheminiais priedais

Niekada neturi būti dedama krakmolo, audinių minkštiklių, kvepalų ir standiklių, nes bakelyje liks jų likučių, kurie gali pažeisti prietaisą ir ištepti jūsų lyginamus drabužius.

 

Mineralinis vanduo

Gazuotas vanduo išėsdins bakelį.

 

Lietaus ir tvenkinių vanduo

Naudojant tokį vandenį, vandens vamzdeliai užsikimš.

 

Distiliuotas vanduo

Distiliuotas vanduo iš degalinių nerekomenduojamas.

 

Vanduo iš vandens minkštinimo filtrų

Vandens minkštinimo filtrai pašalina kalcį iš buitinio vandens, bet prideda kitų medžiagų, kurios netinka lygintuvui.

 

 

Įsidėmėkite:

Jei, panaudojus demineralizuotą arba distiliuotą vandenį, iš lygintuvo pradėtų tekėti vanduo, rekomenduojame bakelio būklei atkurti 3–4 kartus panaudoti tik vandenį iš čiaupo.

 

Mes neatsakome už jokius lygintuvo pažeidimus ar drabužių sugadinimus, atsiradusius naudojant distiliuotą arba demineralizuotą vandenį.


Techniniai duomenys

Tipas: EP 101

230 V, 50 Hz, 800 W

Vandens bakelio talpa: 210 ml

 


Pakuotės medžiagas, pavyzdžiui, plastiką ir dėžutes, išmeskite į atitinkamus atliekų konteinerius.

 

Pasibaigus šio gaminio eksploatavimo laikui, neišmeskite jo į šiukšlių dėžę, bet atiduokite į surinkimo punktą, skirtą pakartotinai naudojamai elektros ir elektroninei įrangai. Pasižiūrėkite ant gaminio, naudojimo instrukcijoje ar ant pakuotės pateiktus simbolius.